Bị gió cuốn đi!

CÓ và KHÔNG....HY VỌNG và ....

Photobucket
Cho những gì không thể nói lên thành lời...:((